byggeplank-logo
weber-leca-logo

leca-byggeplank1

leca-byggeplank2

leca-byggeplank3

leca-byggeplank4

leca-byggeplank5

Tilbake til forsiden

Leca Byggeplank er armerte elementer av lettklinkerbetong (Lecabetong) som benyttes til etasjeskillere, tak, terrasser, balkonger, våtrom, garasjegulv med mer. Leca Byggeplank har de samme materialegenskapene som Leca blokkprodukter. 

- Raskt og enkelt
- Fuktsikkert
- Brannsikkert

 

Fordeler med Leca Byggeplank

Leca Byggeplank er den ideelle etasjeskilleren i moderne byggeri. Den er rask å montere, 100 m² legges ut på ca. 3-5 timer. Og den har langt bedre lyd- og brannegenskaper enn standard dekker i tre.

Last ned Produktdatablad (PDF):
- Produktdatablad (PDF) Leca® Byggeplank
- FDV Leca® Byggeplank


HER HAR DU DE VIKTIGSTE
FORDELENE MED LECA BYGGEPLANK

Fantastiske lydegenskaper

Er det noe folk er misfornøyd med i dagens boliger, så er det lydlekkasje. Leca Byggeplank har som alle Leca-produkter langt bedre lydegenskaper enn standard dekkeløsninger i tre.

Raskt å legge
Leca Byggeplank gir deg et solid og stabilt gulvdekke på kort tid. Et gulv på 100 m² legges ut på ca. 3-5 timer.

Ideelt for våtrom
Leca-materialer ødelegges ikke av vann, råte, sopp eller skadedyr, derfor er Byggeplank et godt valg i alle våtrom.

Perfekt for varmegulv
Enten du velger varmekabler eller vannbåren varme, er Byggeplank et ideelt underlag

Solid og sikker arbeidsplattform
Leca Byggeplank er, når den er utlagt, en glimrende plattform for det videre arbeidet som gir deg raskt et tak over grunnmuren

Kan monteres på trevegg
Byggeplank på trevegger gir mange av de samme fordeler som montert på murvegger

Gjennomprøvd og pålitelig
Det er tryggest med gode, utprøvde løsninger. Leca Byggeplank har vært på markedet i flere tiår, med stadige forbedringer, så du vet hva du får.

Kort leveringstid
Leca Byggeplank har et stort antall standardlengder, og disse kan leveres på svært kort tid. Planleggingsservice og utarbeidelse av montasje­tegninger samt veiledning og anvisninger for alle typer prosjekter er en del av vår service.

 

PRODUKTBESKRIVELSE

Leca Byggeplank leveres i bredde 0,6 m og lengder inntil 7.48 m i tykkelse 25 cm og 5,68 m i tykkelse 20 cm.

Kjernen i Leca Byggeplank støpes av porøs Lecabetong i gradering 4-10 mm med et sjikt av finere masse i gradering 2-4 mm på undersiden. Leca Byggeplank 25 cm har porøs masse i densitet 900 kg/m3 og finmasse i densitet 1800 kg/m3. Leca Byggeplank 20 cm har porøs masse i densitet 800 kg/m3 og finmasse i densitet 1150 kg/m3.

I de fleste situasjoner har produksjonsstedet ingen praktisk betydning. Armeringen som benyttes i Leca Byggeplank er av stålkvalitet B500NA (kaldbearbeidet stål) med minimum karakteristisk flytegrense Reh = 500 MPa i henhold til armerings standarden NS 3576. Hovedarmeringen har 7 mm tråddiameter og tverrarmeringen av 5 mm tråddiameter. Byggeplank 25 cm har 11 langsgående tråder og 20 cm har 6 tråder.

Leca Byggeplank produseres på formbord med en krumning som gir elementene overhøyde. Overhøyden øker med elementlengden. Ved belastning av egenvekt og halv nyttelast, vil Leca Byggeplank vare tilnærmet plan for lengder opp til 7 m.
 

DOKUMENTASJON OG HJELPEMIDLER FOR LECA BYGGEPLANK
- Brosjyrer: Leca Byggeplank Proff, Leca Byggebok, Leca Teknisk Håndbok, Weber Proffhåndbok, Weber Produktguide.
- FDV dokumentasjon
- CE-deklarasjon
- Sjekklister for prosjektering og montasje 
- NS3420 beskrivelser for løsninger med Leca Byggeplank 
- Detaljtegninger for løsninger med Leca Byggeplank
- Div. datablader som for eksempel Håndteringsinformasjon for Leca Byggeplank og Leca Byggeplank og valg av himling.

 

ANVENDELSESOMRÅDE

Leca Byggeplank benyttes primært i boligbygg men også i forretnings- og kontorbygg, institusjonsbygg og mindre industribygg. Bruksområdene er etasjeskillere, tak, terrasser og balkonger, våtrom, garasjegulv og dekke over kjeller eller kryprom.

 

OPPBEVARING

Ved mellomlagring av Leca Byggeplank på byggeplass skal alltid elementene lagres med fugerillene/faskanten opp, dvs. den smaleste delen av Byggeplanken skal være på toppen.
Elementene må lagres på et fast underlag. Hvert element legges på strøbord plassert ca 40 cm fra endene. Strøbordene skal ligge rett over hverandre ved stabling. Aldri mer enn 8 elementer i høyden. Dersom elementer eller andre tunge byggematerialer skal lagres på Byggeplankdekket, skal disse i hovedsak plasseres over bærevegger. Utnyttelsesgrad av bæreevnen til Byggeplankdekket avgjør hvor store kvanta som kan lagres.

 

PRODUKTEGENSKAPER

KAPASITET
Kapasitetene for de forskjellige typene Byggeplank er vist i diagrammer i brosjyren fra Weber Norge: Leca Byggeplank Proff under kapittel 3. Prosjektering. Stivhetstallet EI for langtidslast kan regnes lik 2000 kNm2 for ett Leca Byggeplank 20 og 25 cm element (b=0,6m).

ROMVEKT OG EGENVEKT
Byggeplank 25 cm har porøs masse i densitet 900 kg/m3 og finmasse i densitet 1800 kg/m3. Kjernen i Byggeplanken støpes av porøs Lecabetong i gradering 4-10 mm med et sjikt av finere masse i gradering 2-4 mm på undersiden. Egenvekt til Leca Byggeplank ved normalt fuktinnhold (vil over tid stabilisere seg på 2-4 % i ferdig bygg) ligger på 260 kg/m2 for Byggeplank 25 cm og 160 kg/m2 for Byggeplank 20 cm.

TRANSPORTVEKT
Her vil transportvekten ligge på 280 kg/m2 for Byggeplank 25 cm og 220 kg/m2 for 20 cm.

BRANNKLASSE
Leca Byggeplank har brannmotstandsklasse REI 60/A1-s1,d0 for alle tykkelser. Når Leca Byggeplank benyttes i brannskillende konstruksjoner skal minst én side poretettes. Ved brannpåkjenning kun fra oversiden, vil man normalt kunne regne med en høyere brannklasse (REI 120)

VARMETEKNISKE EGENSKAPER
Den lette Lecamassen i kjernen har relativt god varmeisolerende evne, med midlere varmekonduktivitet ? = 0,23 W/mK for densitet 800 kg/m3 og 0,27 W/mK for densitet 900 kg/m3.
Varmemotstand R (m2K/W) for hele elementtykkelsen er:
Byggeplank 25 cm: R = 0,75
Byggeplank 20 cm: R = 0,77
Varmekapasiteten kan regnes å være 1000 J/kgK.

LUFTTETTHET
Byggeplankelementene regnes å være luftåpne såfremt de ikke er poretettet. Det kan ofte være praktisk å utføre poretettingen samtidig med utstøpingen av fugene med samme mørtel men med en noe tynnere konsistens, for eksempel JMS Fugemørtel som er tilsatt mer vann.

FUKTTEKNISKE EGENSKAPER
Normalt vil fuktinnholdet etter en uttørkingsperiode stille seg inn på 2-4 vekt % avhengig av omgivelsene og overflatebehandling. Vann dreneres gjennom Lecabetongens åpne porer.

DIMENSJON OG TOLERANSER
Temperaturutvidelseskoeffisienten kan regnes å være 0,008 mm/mK. Svinnforsøk med Leca Byggeplank viser at den overveiende del av svinnet er unnagjort etter at elementet tas ut av herdekammeret på fabrikken. I henhold til NS-EN 1520 kan uttørkingssvinnet i tørre omgivelser være inntil 1,1 mm/m.

DIMENSJONSBESTANDIGHET
Temperaturutvidelseskoeffisienten kan regnes å være 0,008 mm/mK. Svinnforsøk med Leca Byggeplank viser at den overveiende del av svinnet er unnagjort etter at elementet tas ut av herdekammeret på fabrikken. I henhold til NS-EN 1520 kan uttørkingssvinnet i tørre omgivelser være inntil 1,1 mm/m.

LYDTEKNISKE EGENSKAPER
Den åpne strukturen på undersiden av Leca Byggeplank gir meget god lydabsorpsjon. ? = 0,4 er relativt konstant over hele frekvensområdet. Elementene må poretettes for luft- og trinnlydisolering.

LEVERINGSFORM
Leca Byggeplank leveres vanligvis med semitrailer uten kran. Det er da behov for kranbil ved montering. Hvert element er merket med en følgeseddel som angir type element, dimensjon, produksjonsdato, produksjonssted og evt. elementnummer i forhold til tegninger. Logistikken er ivaretatt slik at montering kan utføres rett fra bil. Elementene blir levert med tilhørende svillelist for montering. Semitraileren har med seg løfteåk slik at kranbil på plassen får løftet av, før semitraileren tar den med seg igjen.

 

KVALITET OG MILJØ

KVALITETS- OG MILJØSERTIFISERING
Saint-Gobain Byggevarer as, som produsent er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001:2000 (kvalitet) og NS-EN ISO 14001:2004 (miljø). Arbeidsmiljødelen er implementert i henhold til kravene i "Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)". I henhold til de krav som stilles i så vel ISO 9001 som ISO 14001, granskes vårt ledelsessystem bl.a. gjennom planlagte årlige revisjoner, så vel interne som eksterne. Arbeidsmiljøområdet kontrolleres av de norske tilsynsmyndighetene.

AVFALLSHÅNDTERING OG GJENBRUK
Leca Byggeplank kan sendes til offentlig deponi etter endt levetid. Elementene kan knuses for materialgjenvinning og brukes i lette fyllinger på byggeplass.

LECA BYGGEPLANK INNEHOLDER IKKE FARLIGE STOFFER
Leca Byggeplank avgir ingen stoffer på KLIFs kandidatliste, prioritetsliste eller OBS-liste om helse- og miljøfarlige stoffer. EPD for Leca Lettklinker finner du på vår nettside.

BESKYTTELSE VED HÅNDTERING AV LECA BYGGEPLANK
Vi anbefaler bruk av hansker ved håndtering av Leca Byggeplank. Når man freser, slisser eller kapper Leca Byggeplank på en slik måte at støv utvikles, anbefaler vi bruk av vernebriller og støvmaske. Det samme anbefaler vi ved riving av Leca konstruksjoner. Vi anbefaler også at støv fra Leca blokker ikke kommer i kontakt med bar hud. Støv fra Leca Byggeplank inneholder mye sementstøv. Sementstøv er alkalisk og vil sammen med fuktighet kunne virke irriterende på hud, øyne og luftveier.

 

FORBEHOLD

FROST
Byggeplank tar ikke skade av frost og nedbør under montasjen. Det må ivaretas normale tiltak for å hindre at vinterforhold forringer arbeidet. Før pussarbeider, fugeutstøping og lignende bør elementene tildekkes mot snø og is. Ved lavere temperatur enn +5°C eller når det er fare for minusgrader de første dagene etter oppmuring, kan Weber.mix M5 Pumpbar tilsettes Weber Antifrost for å senke frysepunktet. Dette beskytter mørtelen mot frostskader når temperaturen faller under +5°C. Vær oppmerksom på at tilsetting av Weber Antifrost kan føre til økt fare for saltutslag. Utgangstemperaturen på ferdigblandet mørtel bør være +20°C. Dette oppnås ved å benytte varmt vann. I tillegg må forholdsregler som oppvarming, tildekking osv. gjøres. Vær oppmerksom på faren for rask uttørking i forbindelse med oppvarming ved lave temperaturer. Tiltak for vinterarbeid beskrevet i NS 3420 må følges. Pussarbeider skal ikke utføres når temperaturen kan synke under +5°C.

GENERELT
For at Leca Byggeplank skal ha de egenskaper som angis i Weber Norges brosjyrer, forutsettes det at dekket er prosjektert og utført i henhold til våre anvisninger. Dette gjelder også vegger og bjelker for opplegg av elementene. Kontroller at oppleggene er godt nok stabilisert før elementene blir lagt på plass, og sørg for at det aldri beveger seg personer under et dekke som er under montering. Da det foreligger forskjellige forhold og forutsetninger i hvert enkelt tilfelle, kan Weber ikke være ansvarlig for annet enn at den informasjon som er gitt under punktet Produktbeskrivelse er korrekte. Eksempler på informasjon og forhold som ligger utenfor Webers ansvarsområde (enten det påpekes spesielt eller ikke), er oppbevaring, konstruksjon, bearbeidelse, samspilleffekt med andre produkter, arbeidets utførelse og lokale forhold.

 

UTFØRELSE

PROSJEKTERING OG MONTERING
Ved prosjektering og montering av Leca Byggeplank henviser vi til Weber Norges brosjyre Leca Byggeplank Proff, Kapittel 3. Prosjektering, Kapittel 5. Utførelse og Sjekklister for prosjektering og montasje av Leca Byggeplank.

NOEN VIKTIGE PUNKTER FOR PROSJEKTERING ER
- Byggverkets stabilitet. Det skal fremlegges og kontrolleres særskilte stabilitetsberegninger når byggeplankdekket inngår i byggets avstivningssystem.
- Bæreevne for byggeplankdekket. Lengde og type på Byggeplanken må ha tilstrekkelig kapasitet for å ivareta de lastene som kan oppstå.
- Sjekk oppleggsbetingelser og toleransekrav for opplegg av Leca Byggeplank.
- Sjekk at forankringene til vegger og bjelker er dimensjonert for de kreftene som kan oppstå.
- Sjekk at valgt gulvløsning tilfredsstiller krav til trinnlyd og luftlydisolering dersom elementdekket ligger mellom forskjellige bruksenheter. Kontroller også at kritiske detaljer er ivaretatt for den valgte gulvløsning. Se egne datablader for Weber Lydgulv og Weber Komfortgulv på vår nettside.
- Sjekk at Byggeplankens brannklasse REI 60 tilfredsstiller brannkrav dersom elementdekket er et brannskille mellom forskjellige bruksenheter, og påse at det beskrives forsvarlig tetting av alle fuger og åpninger med mørtel eller annen ildfast masse.
- Standard Leca Utvekslingsjern fås for åpninger 0,6 m og1,2 m. For åpning på 1,8 m kan utvekslingsjern spesiallages. Lastøkningen på naboelementene må kontrolleres i hvert enkelt tilfelle.

NOEN VIKTIGE PUNKTER FOR MONTASJE ER
- Montasjepersonell skal alltid bruke hjelm og vernesko, og det anbefales også bruk av hansker og vernebriller. Ha fokus på HMS. Gå aldri under et dekke som er under montasje.
- Når Byggeplankdekket inngår i byggets avstivningssystem, må man påse at byggverkets stabilitet er midlertidig sikret under montasjen og inntil fugene i Byggeplankdekket er utstøpt og herdet.
- Kontroller at det er satt opp riktig understøttelse der dette er påkrevet før fuger og eventuell armert påstøp blir støpt.
- Utsparinger i Byggeplankdekket skal dekkes til og sikres ved videre jobbing på dekket.
- Elementene skal legges på svillelist for å sentrere eller styre lasten ved opplegg.
- Sjekk at det legges ned riktig antall og type armering i fuger før disse støpes igjen, dersom dette er påkrevet av konstruktive årsaker.
- Påse at det blir brukt anbefalt mørtel i fugene: Weber B20 pumpbar eller JMS 832 Elementfugemørtel.
- Kontroller dekket for riss, sprekker, krakeleringer eller andre skader. Disse må utbedres for at lydkonstruksjonen skal fungere som ønsket. Ved vårt Kundesenter utarbeides det montasjetegninger, elementplaner og kappelister for alle typer prosjekter, og det gis råd og veiledning basert på mottatt informasjon. Vi påtar oss imidlertid ikke prosjekteringsansvar iht. ansvarsbestemmelsene i Plan- og Bygningsloven.

Tilbake til forsiden